عقاید یک رامین

عقاید یک رامین

۳۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

اونقدریه ک بعد شنیدن صدای نعره " ... و گل برای تراکتور"  ِگزارشگر از تو حال و حمله تمامی رجل مهمونی به حال برای دیدن گل ، تنها مذکر تو اتاق پذیرایی بودم .