عقاید یک رامین

عقاید یک رامین

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

عبارت است از بزرگ شمردن عمل صالح و زیاد شمردن آن و مسرور و خوشحال شدن به عمل خود و خود را از حد تقصیر خارج دانستن و به جایی رسد که بر خدای تعالی منت گذارد.