عقاید یک رامین

Workplace Computer

عبارت است از بزرگ شمردن عمل صالح و زیاد شمردن آن و مسرور و خوشحال شدن به عمل خود و خود را از حد تقصیر خارج دانستن و به جایی رسد که بر خدای تعالی منت گذارد. 

۲۰ نظر موافقين ۱۷ مخالفين ۰ دوشنبه