زندگی ،

راه رفتن روی برف تمیزه ؛

وقتی محسن چاوشی دار تو گوشت آهنگ " عشق دو حرفی " رو زمزمه می کنه ...