هم دعاکن گره از کار تو بگشاید عشق

هم دعاکن گره تازه نیفزاید عشق


موافقین ؟