شانسی این شعرو دیدم . خیلی وقت بود نخونده بودمش 


رشک برم ، کاش قبا بودمی
چون ک در آغوش قبا بوده ای