صدامو ضبط کردم 

خواستم بزارمش اینجا 

گفتم بزار اول خودم گوش کنم 

گوش کردم 

دلم گرفت