حدود 17 ساعت روزه میگیری 

حسابی تشنه ات میشه 

افطار ک میشه ی قولوپ آب میخوری

60 لیتر عرق میکنی 

من نمیدونم این 60 لیتر کجا بوده ؟ 

اگه بوده چرا تشنه میشی ؟