جمله " شما کجا بودین ؟ " ک امروز ب مسئول آزمایشگاه گفتم ، واسش سنگین بود . اگه بچه جلومو نمی گرفتن ، روزشو واسش [ تلخ ] تر از این می کردم ...