ی بار از علی پرسیدم 

علم خوبه یا صبر ؟

گفت ایمان