همه رو دعا کنین

 خانواده تونو

 دوستاتونو

 آشناهاتونو

همسایه هاتونو

مریضارو

اونایی ک ب دعا نیاز دارنو

گرفتارهارو

ناامیدارو

مظلومارو

خودتونو 


اگه جا داشت ، فرصت بود ، وقت شد ، حوصله داشتین ، خوابتون نیومد ، یادتون موند 

منم دعا کنین