چن روزه ک وقتی میخابم ، خوابهای عجیب میبینم 

دنیای اطرافو بصورت عدد میبینم . فیلم ماتریکس رو دیدین ؟ مث اون 

تو خواب آدما میان کنارم از اعدادی ک می بینم حرف میزنن . بعضی وقتا خوشحالن بعضی وقتا ناراحت 

مث اینکه اونا میفهمن این عددا چی اند . فقط منم ک نمی تونم رمز گشایی شون کنم 

23j57 ...

اکثر عددا اینطوری شروع میشن . 


از این جور خوابا بدم میاد :(