صدام ( صدام نه هاااا . صدایم :)) )

ب اصرار دکتر ملی :)