روز و شب شده دیگه کارمون 

دویدن دنبال آرزو

همین مارو رسوند ب آسمون

هیچ وقت پایینو نگاه نمی کنیم ، اینه رازمون