اینکه من امروز رفتم پارک ینی

تابستون شده 

:)
+ حواسم به توئه 
    هوا سمت توئه 
   هوا سمتی ک برسم به توئه
( حواسم به توئه - بنیامین )