من این طوریم 

البته فقط من این جوری نیستم 

ب نظر من اکثر وبلاگ دارن این طورین :