...

ک سکوت کنم و مظلومتر شم ؟  اجازه بدم همه از روم رد شن ؟ 

یا بشم ی نامرد ک با طبیعت ، خودشو وفق داد با مرگ آدمیت ؟