بعد از مدت ها ی عکس گرفتم 

دیشب زیر نور مهتاب خوابیدم 

خیلی آشفته بودم تو خواب 

نمیتونستم بخوابم 

ولی 

ی خواب دیدم  ...