بهش میگم میخام برم سر کار 

میگه چ کاری 

میگم سریه

میگه کارشناس بررسی عوامل ایجاد کننده دوده در جداره بیرونی شیشه ها با تاکید بر میکرو اورگانیسم ؟؟؟

:|