اینکه بچه همسایه داد می زنه و جیغ میکشه ؛ انتظار داری مامانش ساکتش کنه ولی با شنیدن جیغ مامانش میفهمی ک این بچه جیغ زدنو از کی یاد گرفته فقط ی دلیل داره

اینکه رو پیکان همسایه موتور بویینگ ایرباس 747 گذاشتن ی دلیل بیشتر نداره

اینکه  دریل کاری این یکی همسایه از وقتی بچه بودم هست ؛ تموم نمیشه حکمت دیگه ای داره 

و ...


من فقط می خاستم بخابم . همین 

چرا همسایه های ما این قدر بیشعورن ؟