صفر را بستند که ما به بیرون زنگ نزنیم !

 از شما چه پنهان .... ما از درون زنگ زدیم


یحتمل اکبر اکسیر