شب ک میشه ، غم ها هم شروع میشن


میگه 

تموم روز میخندم ، تموم شب یکی دیگه ام 

من از حالم ب این مردم دروغای بدی میگم