اس میزنم میگم نتایجو دادن 

اس میزنه میگه همیشه خوش خبر باشین

رو پل هوایی وایستادم . زنگ میزنم 

جواب میده . صداش از ته چاه میاد

وضعیت من هم چندان مناسب نیست . صدای ماشینا نمیزاره بشنوم 

میگم کجایین ؟ 

میگه تو عروسی ام 

:))