یاد چن بیت شعر افتادم :
ماه از غمت دو نیم شد , رخساره ها چون سیم شد
قد الف چون جیم شد , وین جیم جامت می کند
...
اوست نشسته در نظر , من به کجا نظر کنم ؟
اوست گرفته شهر دل , من به کجا سفر کنم ؟
...
ستاره ها نهفته , در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست , هوای گریه با من
...
من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت
سر بجنبان که بلی , جز که به سر هبچ مگو