میگم : یکی رو پیدا کردم 

میگه : کیه ؟ 

میگم اسمشو 

میگه : نمی شناسمش . 

میگم : ترم پایینیه . پسر خوبیه . 

میگه : ببینین ، هیچ کس مث شما نیست . هیشکی مث شما نمیتونه انجامش بده . 

میگم : خداییش قبول دارم :)) هیشکی مث من نیست