نوبت سال نویس این بار ، 30 مهر هستش

سال نویس چیست ؟ 

من هر سال تو ی روز خاص شرح حالمو مینویسم . مینویسم ک چیکارا دارم میکنم. منتظر چ اتفاقایی هستم . از آدمای دور و برم هم می نویسم . 


نحوه انتخاب روز خاص ؟

یک سال و یک ماه و یک روز بعد ، نوبت سالنویس بعدی هست 

مثال :

اگه امسال 7شهریور نوشتم ، نوبت سال بعد 8 مهر هستش


+  آرزومه ک ی لحظه روبروی من بایستی 

آخه قلبم نگرونه ، توی شهری ک تو نیستی