دروغ 

دروغ گفته 

نمی تونم باور کنم 

سخته بخودت بقبولونی ک چیزی ک فک میکردی نیست

کسی ک نشون میداده نیست

همش دروغ بوده


با کسی ک دروغ گفته چطور باید رفتار کرد؟

اون دروغ گفته . دروغ گفتن اشتباهه . من باید چطور باهاش رفتار کنم ک اشتباه نباشه ؟