ی بار ازش میرسیدم : میتونم ی سوال شخصی بپرسم ؟

بعد کلی مکث گفت : بپرس ولی شاید جواب ندم 

گفتم : تو چایی شیرینو با دست راستت هم میزنی یا دست چپ ؟

ناراحت شد