- ایمان اصلا میوه نرم دوست نداره . کال دوست داره 
+ کال نه . سفت دوست داره دیگه . خوب ک 
- نه بابا کجاش خوبه 
+ هلویی ک صدا خیار نده هلو نیست
- :| از قدیم گفتن هلو برو تو گلو 
+ قدیما دخترا رو هم زنده بگور میکردن ( البته اینو تو ذهنم گفتم :))) )