ابری شده صورتش دلش پر درد است.
هر واژه که ریزد ز زبانش زرد است
صد کار نکرده دارد و طوفانیست
پاییز مثال کوچکی از مرد است

مهدی ذوالقدر