من چرا هیچی ب ذهنم نمی رسه ک بنویسم ؟

موضوع بگین پلیز