بر صورتت بَه ، از گردنت آه

عرضی بلندیم ، در طول کوتاه 

پیری نباشد ، اندام ما را

آسوده طی کن ، اندازه ها را