با علی چت می کنم 

آخرش می نویسه 

"هیشکی تو نمیشه"