بعضی وقتا ک آرزو میکنم زمان وایسته تا بتونم کارام رو انجام بدم

بعضی وقتا هم ناخواسته زمان وایمیسته ، اون وقتا هم کاری واسه انجام دادن نیست 

هه