گوشیش زنگ میزنه . جواب میده : سلام فدات شم ...

تظاهر میکنم ک ی چیزی توجهمو جلب کرده . پا میشم میرم تا راحتتر حرف بزنه