کاغذ سفیدو خط خطی می کنن 

بعدش همون کاغذو مخاطب قرار میدن و میگن

چرا سفید نموندی؟

...