۳ روزه دارم کار می کنم 

امروز حقوق این ۳ روزو گرفتم 

خدا برکت بده