چطوره ؟
آبلیمو درست میکنن بدون استفاده از آبلیمو
من هم عکس میگریم بدون دوربین :)