واقعا هدف همایون شجریان از خودندن شعر ِ

" نه بسته کسته دسته

نه دسته بسته کسته "

چی بوده واقعا ؟؟

:))