میخاد دست بده. دستمو میکشم عقب. 

میگم دستام کثیفه آخه.

دستمو تو هوا میگیره میگه واسه همین میخام باهات دست بدم ک ازت تشکر کرده باشم