بهم میگه زیرابتو پیشم زدن. میپرسم کی؟ نمیگه.

میپرسم چی گفتن ؟ میگه مهم نیست

حلالم کن لطفا