زندگی ینی

533 تا نظر تایید نشده داشته باشی

ی هفته ست ک مصطفی رو ندیده باشی

4 ماهه ک با داریوش بیرون نرفته باشی

ی ساله ک رمان نخونده باشی

ی ساله ک پیاده روی بالای 10 کیلومتر نداشته باشی

3 ساله ک معلمتو ندیده باشی

3 ماهه ک کتاب فروشی نرفته باشی

ی ساله ک روبیک بازی نکرده باشی

3 ماهه ک فری استایل نکرده باشی

2 ماهه ک پارک نرفته باشی


زندگی پر از این دلتنگی هاست ....