لبخند زد و دستام گرفت اما توی خواب

فردا نشده بیدار شدم ، بیدار و خراب