یادتونه میگفتم هوا سرد شده داریم یخ میزنیم ؟؟؟

چن روزه هوا گرم شده باز :| با آستین کوتاه رفت آومد داریم :)