من گنگِ خواب دیده و عالَم تمام کر

من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش