هیچکس نمیدونه اگه اون یکی راهو انتخاب میکرد چ اتفاقی میفتاد