طعمِ تلخِ این حقیقت که "حیلی وقته مرکز جهان نیستی" ...