ساعت از نیمه شب گذشته و من در فکر امتحان فردا هستم
توزیع لنگر - شیب افت - ماتریس سختی - شماره گذاری ب روش کاتیل مکی - ....
و دیگر هیچ :-)