برای یکی از دوستای عکاسم ی واترمارک طراحی کردم 

نظرتون ؟