- یه دوربین واسه من نخریدیااا 

+ یه خوبش گرونه (1)

- بده دیگه . پول منو بده دیگه (2)

+ بده میدم دیگه (3)

- چرا نمیخری مثلا ؟

+ بایستید کنار ، پاهاتون پیدان (4)

- جان خودم دیگه داری شورشو درمیاری هااا  (5)

 ...


1 ، 2 ، 3 و 5 : از فیلم "اسب حیوان نجیبی ست "

4 : از فیلم "بی پولی"


از گفتگو های من و داداشم . ما زیاد این مدلی حرف می زنیم . روانی هم نیستیم