به یه نفر تو تلگرام ی چیزی نوشتم . متنو دید بعدش جوابو تو اسمس برام فرستاد . هرچی فک میکنم متوجه نمیشم چرا تو تلگرام ننوشت . 

نظر شما چیه ؟